Stichting-Ante

Nieuwsbrief Ante GMR mei 2024

Uit het onlangs gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek is gebleken dat Ante en haar scholen zeer goed gewaardeerd worden. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Een daarvan betreft het feit dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn van het bestaan en de rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) binnen Ante. Wij zijn blij met deze feedback en willen dan ook de handschoen oppakken om personeel en ouders beter te informeren over wat de GMR doet en waar zij over meedenkt. Middels deze GMR Nieuwsbrief willen we jullie hierover informeren en regelmatig op de hoogte houden van wat er op organisatie niveau speelt en de rol van de GMR hierin.

Wat doet de GMR?

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de personeelsleden en ouders van alle scholen binnen de organisatie en heeft een belangrijke taak om met het schoolbestuur mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie. De GMR helpt mee om keuzes te maken voor zaken die op organisatieniveau spelen. Bij veel beslissingen en officiële stukken heeft de GMR instemmings- en/of adviesrecht. Te denken valt aan het bestuursformatieplan, het strategisch beleidsplan, het managementstatuut, de jaarplannen en diverse beleidsnotities. De mening van de GMR wordt serieus genomen en kan leiden tot een betere organisatie en daarmee betere scholen!

Lees hier de hele nieuwsbrief.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie