Ante, met talent vooruit!

Schooltypen

Ante wordt gevormd door twaalf basisscholen. Elke basisschool heeft de ruimte om een eigen onderwijskundig concept te ontwikkelen. Pluriformiteit in onderwijsconcept is belangrijk. Elke afzonderlijke school heeft de vrijheid om aan “het eigen gezicht” van de school te werken.

Samenwerkingsscholen
De Brandaris en Het Wilgerijs in Dronten en ’t Wold in Zeewolde zijn samenwerkingsscholen. Zij zijn ontstaan uit een samenwerking tussen openbaar onderwijs en katholiek onderwijs. Op deze scholen is het levensbeschouwelijk onderwijs een integraal onderdeel van het onderwijsaanbod. Op de overige scholen wordt levensbeschouwelijk onderwijs en humanistisch vormingsonderwijs facultatief aangeboden.
Dit betekent dat ouders kunnen kiezen of hun kinderen wel of niet deelnemen aan het aanbod.

Daltonscholen
De Duykeldam in Swifterbant, Aquamarijn in Dronten en de Schatkamer in Biddinghuizen zijn Daltonscholen. Het Daltononderwijs wil kinderen vormen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen, die respect hebben voor hun medemens. Leren omgaan met weektaken, leren accepteren dat alle kinderen verschillend zijn. Het onderwijs op een daltonschool verloopt volgens een aantal pedagogische ankerpunten.
Meer informatie over dalton is te vinden op www.dalton.nl

TOM-school (Team op Maat)
SWS het Wilgerijs in Dronten is een TOM-school. TOM Onderwijs Anders is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing: het geeft invulling aan eigentijds onderwijs. Met meer individuele aandacht voor leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam.
TOM reikt bouwstenen aan hoe daar te komen. Wij werken in basisgroepen die gesitueerd zijn op 3 verschillende leerpleinen, wij geven les in deze basisgroepen of vakgespecialieerd in leerjaren. Het individuele kind wordt meer gezien, wordt zélf meer eigenaar van zijn/haar eigen leerproces. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire leerpleinteams en wij werken op verschillende leer- en werkplekken in de school.
Kortom, TOM is het wat en hoe ineen. Het geeft richting aan ondersteuning voor eigentijds onderwijs. Waarbij iedere school zelf de regisseur is van zijn eigen gewenste ontwikkeling.
Meer informatie over TOM-onderwijs is te vinden op www.teamonderwijs.nl

Ontwikkelingsgericht onderwijs
Ontwikkelingsgericht onderwijs legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten.
Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling.
Bij OGO zijn de volgende principes belangrijk:
Zone van de naaste ontwikkeling: het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt.
Brede persoonsontwikkeling: deze brede ontwikkeling van de kinderen omvat alle intelligenties.
Het kind is ontwikkelbaar: de ontwikkeling van een kind is te beïnvloeden, het is dus geen vaststaand proces. Betekenisvolle activiteiten en inhouden leveren een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelings- en leerprocessen.
Zingeving: het geleerde moet verinnerlijkt worden. Ook is het van belang dat de leerling weet wat het nut is van het geleerde. Daarnaast moet de leerling in staat zijn om het geleerde in verschillende contexten toe te passen.
Reflecteren en observeren: door middel van observatie en reflectie stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af.

Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. Een thema duurt circa zes tot acht weken. Het is daarom noodzakelijk dat je verschillende kanten op kan met een thema. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden. Vaak komt er in de klas een onderwerp naar voren, waar de kinderen meer over willen weten. Bij het thematiseren verbindt de leerkracht zijn bedoelingen met de betekenissen van kinderen.
Thematiseren vraagt om voorbereiding, oefening, observatie, reflectie, in elke fase van het thema.
Meer informatie over OGO is te vinden op www.wij-leren.nl

AZC school
AZC school De Vlieger in Dronten biedt gespecialiseerde eerste opvangonderwijs aan de kinderen van het centrum, waarvan de ouders asiel hebben aangevraagd in Nederland.
Ook kinderen die rechtstreeks vanuit het buitenland  en in de gemeente Dronten komen te wonen, worden in de meeste gevallen op AZC Vlieger geplaatst.