Ante, met talent vooruit!

Talentenklas

Wat is A-Kwadraat (voorheen de talentenklas)?
A-Kwadraat is een initiatief van stichting Ante in samenwerking met Almere College. De A-Kwadraat klas is een onderwijsarrangement voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 waarvan is vast komen te staan dat zij meer aankunnen dan hun klasgenoten op school. Deze kinderen krijgen de gelegenheid om samen met getalenteerde leerlingen van andere scholen te werken aan een onderwijsprogramma, dat op hun capaciteiten is afgestemd. De leerlingen krijgen werk mee vanuit de deze klas om vervolgens binnen de eigen school verder te verwerken.

De leerlingen van A-Kwadraat uit groep 6/7 werken met een digitale portfolio. Hierbij slaan ze hun eigen werk op. Deze manier van werken zal in de toekomst nog verder uitgebreid worden. De digitale portfolio kan door de ouders, leerlingen en de leerkrachten van de klas worden ingezien.

De klas voor groep 6 en 7 vindt plaats op één van de Ante school. Om de week gaan ze de hele woensdag naar deze school.  De leerlingen van groep 8 gaan voor hun activiteiten een ochtend in de week naar het Almere College.

Samenwerking met ouders
Ouders worden in het selectieproces betrokken. Wanneer de leerkracht en de intern begeleider van de school menen dat een leerling in aanmerking kan komen voor deelname aan de klas, dan gaan zij in gesprek met de ouders.

De ouders krijgen tekst en uitleg over de organisatie en het programma. Tevens wordt onderzocht of de ouders in de gelegenheid zijn om eventueel vervoer naar de andere basisschool of het Almere College te verzorgen. Dit geldt vooral voor leerlingen uit de kernen Biddinghuizen en Swifterbant.

Het programma is modulair opgebouwd. Aan het eind van iedere module geven de leerlingen een presentatie waarin zij laten zien wat zij in de achterliggende periode hebben gedaan.

Samenwerking met de scholen
Na iedere module komt er een schriftelijke terugkoppeling naar de scholen.  De module en de leerling wordt daarin geëvalueerd.
De leerkrachten, die de A-Kwadraat klas draaien, zijn geschoold om met deze doelgroep te werken.

Talenten Zeewolde
Uniek, in Zeewolde zijn we met alle zuilen het HB beleid aan het opzetten. Vanaf signalering tot aan plaatsing in een speciale groep voor een aantal dagdelen. Op de verschillende scholen wordt er al veel aandacht aan besteed, maar nu willen we dit gemeentebreed gaan uitzetten. Dit door de afspraak, geen kind het dorp uit. Door het gezamenlijk te doen, kunnen we recht doen aan alle kinderen en is de toeleiding naar de speciale groep op grond van duidelijke criteria. Het beleidsstuk is in ontwikkeling, in januari 2020 moet dit er liggen om zeker in het nieuwe schooljaar 2020-2021 gedegen onderwijs aan hoogbegaafden te kunnen bieden.

Passend onderwijs

De scholen hebben met ingang van 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor zijn om alle leerlingen die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben een goede werkplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

De zorgplicht betekent niet dat de school waar het kind wordt aangemeld ook een plaatsingsplicht heeft. Deze school gaat, indien nodig, op zoek naar mogelijkheden waar het best aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan worden voldaan. In de meeste gevallen zal het kind echter op de school van aanmelding worden geplaatst. Meer informatie over de ondersteuning van leerlingen met een speciale zorgbehoefte is te vinden op www.zeeluwe.nl of www.passendonderwijslelystaddronten.nl