Ante, met talent vooruit!

Talentenklas

Wat is A-Kwadraat (voorheen de Talentenklas)?

A-Kwadraat is een initiatief van stichting Ante in samenwerking met Almere College.  Deze samenwerking is terug te vinden in de letter A van A-Kwadraat. Je zou kunnen zeggen

A + A, maar door deze samenwerking ontstaat meer dan een optelsom. Een kwadraat krijg je door het met zichzelf te vermenigvuldigen. De talenten die leerlingen in zich hebben, willen wij nog meer tot bloei laten komen: een vermenigvuldiging van hun eigen mogelijkheden.

A-Kwadraat is een onderwijsarrangement voor leerlingen uit groep 4 tot en met 8, waarvan is vast komen te staan dat zij meer aankunnen dan hun klasgenoten op school. Naast een cognitieve uitdaging hebben deze leerlingen ook behoefte aan contact met ontwikkelingsgelijken binnen dezelfde leeftijdsgroep. 

Er wordt gewerkt in drie modules met elk een apart thema. Dit thema gaat in op de cognitieve behoeftes van de leerling. Daarnaast zoomen we in op de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. Expliciete aandacht wordt besteed aan de executieve functies, de mindset, de leerkuil en het leren leren. Leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen, zodat ze zicht krijgen op hun eigen sterke kanten, maar ook actief bezig zijn met hun ontwikkelpunten. 

De leerlingen gaan volgend schooljaar werken met Google Classroom. Op deze wijze creëren ze hun eigen digitale portfolio. Het is zo ook mogelijk om tussendoor contact met de leerkracht en de andere leerlingen te houden.

Bij A-Kwadraat krijgen leerlingen ook huiswerk mee om vervolgens binnen de eigen school verder aan te werken. Aan het eind van de module volgt een presentatie over het gemaakte werk. 

Groep 8 krijgt op donderdagmorgen les op het Almere College. Groep 6/7 en groep 4/5 krijgt om de week op woensdag les op het Wilgerijs. 

Samenwerking met ouders

Ouders worden in het selectieproces betrokken. Wanneer de leerkracht en de intern begeleider van de school menen dat een leerling in aanmerking kan komen voor deelname aan de klas, dan gaan zij in gesprek met de ouders.

De ouders krijgen tekst en uitleg over de organisatie en het programma. Tevens wordt onderzocht of de ouders in de gelegenheid zijn om eventueel vervoer naar de andere basisschool of het Almere College te verzorgen. Dit geldt vooral voor leerlingen uit de kernen Biddinghuizen en Swifterbant.

Bij de eindpresentatie zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom!

Samenwerking met de scholen

Na iedere module volgt er een individuele evaluatie met de leerling. Hieruit komen de nieuwe leerdoelen naar voren. Er volgt ook een schriftelijke terugkoppeling naar de scholen en ouders.  

De leerkrachten, die A-Kwadraat draaien, zijn geschoold om met deze specifieke doelgroep te werken.

Talenten Zeewolde
Sinds november 2021 is er in Zeewolde een parttime HB klas voor alle scholen van alle zuilen uit Zeewolde. Sinds schooljaar 2022-2023 zijn er zelfs twee groepen. In deze setting zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van verschillende basisscholen uit Zeewolde. Leerlingen worden via de eigen school aangemeld en gaan dan één dag per week naar de bovenschoolse voorziening, waar het werken met ‘Peers’ voorop staat. Ze starten de dag vaak met (smart)games, vervolgens is er een kringmoment en aansluitend vaardigheidstraining (zoals leerstrategieën, leerkuil, executieve functies, groei mindset, samenwerking, eigen doelen, e.d.). Ook staat het thema filosofie meestal op het programma.

Passend onderwijs

De scholen hebben met ingang van 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor zijn om alle leerlingen die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben een goede werkplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

De zorgplicht betekent niet dat de school waar het kind wordt aangemeld ook een plaatsingsplicht heeft. Deze school gaat, indien nodig, op zoek naar mogelijkheden waar het best aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan worden voldaan. In de meeste gevallen zal het kind echter op de school van aanmelding worden geplaatst. Meer informatie over de ondersteuning van leerlingen met een speciale zorgbehoefte is te vinden op www.zeeluwe.nl of www.passendonderwijslelystaddronten.nl