Ante, met talent vooruit!

Waar staan wij voor?

De stichting staat voor openbaar onderwijs en samenwerkings-onderwijs, dat wil zeggen dat onze leerlingen de mogelijkheden worden geboden om andere culturen en geloofsovertuigingen te ontmoeten. Daartoe bieden we uitdagend onderwijs aan voor ieder kind. Respect, ontwikkelingsgerichtheid en klantgerichtheid zijn belangrijke ankerpunten in het handelen van de leerlingen en onze medewerkers.

Respect
Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht geloofsovertuiging of huidskleur. Respect is de basis voor het ontstaan van onderling vertrouwen en het bouwen aan een intensieve samenwerking. Respect is een voorwaarde om elkaar een gevoel van eigenwaarde te geven en elkaar te waarderen zoals je bent. Respect is een voorwaarde voor het hanteren van waarden en normen.

Ontwikkelingsgericht
Deze waarde richt zich op de groei van de leerling, de medewerker en de organisatie. Ontwikkelingsgericht is een houding van waaruit een continue zoektocht start naar verbetering van eigen kunnen. Ontwikkelingsgericht betekent naar buiten gericht, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de maatschappij.

Klantgericht
Ook in het onderwijs kunnen we spreken van klanten. Onze leerlingen zijn onze klanten. We gaan voortdurend na wat zij nodig hebben om later volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. De ouders zijn onze klanten of beter gezegd onze educatieve partners. Zij hebben opvattingen over opvoeding en ontwikkeling van hun dierbaarste bezit, hun kind. Door met elkaar in gesprek te gaan, leren we elkaars opvattingen kennen en kunnen we ons handelen op elkaar afstemmen.

Raad van Toezicht

Ante is een stichting voor openbaar en samenwerkingsonderwijs. De stichting is 1 augustus 2018 in het leven geroepen. Na een zorgvuldig doorlopen fusietraject zijn met ingang van 1 augustus Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten stichting Ante geworden.

De Stichting heeft tot doel kwalitatief nog beter onderwijs neerzetten.
De rol van de Raad van Toezicht kan worden samengevat onder vier punten:
-Werkgever van het College van Bestuur
-Intern toezichthouder
-Adviseur en sparringpartner van het College van Bestuur
-Het afleggen van publieke verantwoording

De Raad van Toezicht bestaat het eerste jaar uit zeven personen, vrijwilligers die een warme belangstelling hebben voor het openbaar onderwijs in de gemeente Dronten en Zeewolde. Na het eerste jaar zal de Raad van Toezicht in het vervolg uit vijf personen bestaan.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Swen Laarveld, voorzitter
Rixt Koen
Sandra Klijnhout
Nicolette de Vries- van Leeuwen
Bart Wijnen
Henno Kleijwegt
Fonny Docter

Bestuurskantoor

De Voorzitter College van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op al onze scholen. De Voorzitter College van Bestuur werkt vanuit een bestuurskantoor, waar hij wordt ondersteund door een directiesecretaresse, stafmedewerker HRM en beleidsmedewerker Financiën.

Het bestuurskantoor is voor directeuren en leerkrachten de plaats waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Geurt Morren,
Voorzitter College van Bestuur

Karianne Koeman,
Bestuurssecretariaat

Elles Koops,
Stafmedewerker HRM

Hein Vogt,
Beleidsmedewerker Financiën

Ina Bonestroo
Administratie en ondersteuning HRM

Nelleke Scholma,
Secretariële ondersteuning algemeen en financiën

Contactgegevens

Adres:
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Tel: 0321-385425
E-mail: info@ante.nl

Voorzitter College van Bestuur
Geurt Morren

Stafmedewerker HRM
Elles Koops

Beleidsmedewerker financiën
Hein Vogt

Bestuurssecretariaat
Karianne Koeman

Administratie en ondersteuning HRM
Ina Bonestroo

Secretariële ondersteuning algemeen en financiën
Nelleke Scholma

Strategisch beleidsplan

Het nieuw strategisch beleidsplan (2019-2024)  kunt u hier downloaden ter inzage.

Code Goed Bestuur

Ante onderschrijft de Code Goed bestuur van de PO-Raad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het orgaan binnen de stichting waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd.

Van elke school heeft in principe één ouder of één leerkracht zitting in de GMR. De raad houdt zich bezig met alles wat zich binnen Anten afspeelt en een raakvlak heeft met alle scholen. Eenmaal per zes weken wordt er vergaderd. Om efficiënt te kunnen werken worden er soms kleinere werkgroepen gevormd. Bij veel beslissingen en officiële stukken heeft de GMR instemmings- en/of adviesrecht, soms verdeeld over de personeels- en de oudergeleding. Te denken valt aan het bestuursformatieplan, het strategisch beleidsplan, het managementstatuut, de jaarplannen en diverse beleidsnotities. Heeft u vragen over de GMR, stuur dan een mailtje naar info@ante.nl ter attentie van de GMR.

Medezeggenschapsraad (MR)

Alle scholen van Ante hebben een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. De raad heeft ook in bepaalde gevallen instemmingsrecht.

Klachtenregeling

Ante is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie. Wanneer ouders klachten hebben, proberen we dat eerst op school op te lossen, al dan niet met medewerking van de algemeen directeur. Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan hebben de ouders de mogelijkheid zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Indien ook deze stap niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan hebben de ouders de mogelijkheid zich te wenden tot de Landelijke Klachten Commissie.

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lgc-lkc)

Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: (030) 280 95 90
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl

Jaarverslag

Het jaarverslag Ante geeft een weergave van wat er binnen de stichting in dat kalenderjaar is gebeurd.