Ante, met talent vooruit!

Waar staan wij voor?

Wie zijn wij?
Wij zijn Ante, met talent vooruit!
Een stichting voor openbaar onderwijs in Flevoland.

Visie (hoe wij het zien): De begeleidingsbehoefte van kinderen om te kunnen ontwikkelen verandert dagelijks. Dit vraagt om talentvolle leerkrachten.
Oog voor persoonlijke groei van onze leerkrachten motiveert, zorgt voor kwaliteit en maakt dat onze organisatie zich vooraan in de lijn ontwikkelt. Hoge onderwijskwaliteit op het gebied van taal en rekenen is de basis. Door onze kinderen vernieuwend, betekenisvol en talentgericht onderwijs te bieden, leren zij vanuit deze basis hun talenten in te zetten en te ontwikkelen met als doel klaar te zijn voor de volgende fase in hun leven.

Missie (hoe wij het doen): Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en collega’s in een uitdagende onderwijsomgeving.
Ons onderwijs richt zich op het omgaan met veranderende omstandigheden in leven en leren. Wij bieden onze kinderen een basis om zich flexibel en onafhankelijk te kunnen ontwikkelen. Daarom stimuleren wij onze leerkrachten hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen tot expertise die stichting breed wordt benut.

Wat willen we?
Wij willen dat kinderen met plezier en vol zelfvertrouwen hun talenten ontwikkelen. We willen onze medewerkers stimuleren zich te ontwikkelen in het aansluiten bij de begeleidingsbehoeften van kinderen en kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden aan leerlingen van 0-12 jaar. Elke school heeft een eigen gezicht. Zij hebben aandacht voor de benodigde begeleidingsbehoeften in hun leerlingenpopulatie. Zij passen hun onderwijstijd, handelen en leeromgeving aan de behoeften van hun leerlingen aan.

We willen dat onze scholen aandacht hebben voor kinderen en hun ouders en hen laten merken dat ze welkom zijn door ze te zien en te horen. Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardige partners als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen.

Wij willen samenwerken met partners die een relevante bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de talenten van onze kinderen.

We willen dat onze medewerkers regelmatig reflecteren op hun eigen handelen en dit zo nodig bijstellen om mee te veranderen in die dagelijkse verandering van begeleidingsbehoeften van onze kinderen.

Wat kunnen we?
We kunnen onze medewerkers stimuleren om een houding te hebben waarbij ze kinderen zien en horen en hen helpen om met plezier en vol zelfvertrouwen hun talenten te ontwikkelen.

We kunnen onze medewerkers trainen en opleiden om talenten van kinderen te zien en kinderen positief te stimuleren.

We kunnen onze gebouwen aanpassen om optimale ontwikkelkansen voor kinderen te realiseren.

Wat doen we?
We zetten ons als medewerkers in om maximale ontwikkelkansen voor kinderen te realiseren in Flevoland, in samenwerking met ouders en andere partners met een gelijksoortige doelstelling. Dat doen we ook voor vakbekwame leerkrachten middels de Ante-academie. Naast het individuele leren en het teamleren, stimuleren we binnen Ante, ‘met talent vooruit!’ school overstijgende kenniskringen.

Raad van Toezicht

Ante is een stichting voor openbaar en samenwerkingsonderwijs. De stichting is 1 augustus 2018 in het leven geroepen. Na een zorgvuldig doorlopen fusietraject zijn met ingang van 1 augustus Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten stichting Ante geworden.

De Stichting heeft tot doel kwalitatief nog beter onderwijs neerzetten.
De rol van de Raad van Toezicht kan worden samengevat onder vier punten:

 1. Werkgever van het College van Bestuur
 2. Intern toezichthouder
 3. Adviseur en sparringpartner van het College van Bestuur
 4. Het afleggen van publieke verantwoording

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Er zijn op dit moment 2 vacatures.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Johan Bouwmeester, voorzitter
 • Tiny Winter, vice voorzitter
 • Monique Spaansen, lid

Johan Bouwmeester
Voorzitter Raad van Toezicht

Woonplaats: Franeker

Functies:

 • Oprichter/eigenaar Johan (consultancy)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Meerpaal
 • Docent bij Avicenna – academie voor leiderschap
 • Docent bij AOG – school of management
 • Moderator bij European Leadership Platform

Expertises:

 • Waardegedreven leiderschap & toezicht
 • Organisatieontwikkeling
 • Openbaar bestuur

Motivatie:
“Een goede en veilige leeromgeving is van onschatbare waarde voor elk mens. Ik draag vanuit deze motivatie graag bij aan de rol die Ante kan vervullen in de levens van de jonge mensen die onze toekomst zijn.”

Tiny Winter
Vice-voorzitter en lid Raad van Toezicht, profiel ‘bedrijfsvoering, finance & control en huisvesting’.

Woonplaats: Dronten

Functies:

 • Senior financieel toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit
 • Docent NVTZ-academie (Nederlandse vereniging toezichthouders in de zorg)

Expertises: 

 • Financiën
 • Bedrijfskunde en bestuurskunde
 • Compliance en integriteitsmanagement
 • Governance

Motivatie: 
“Openbaar onderwijs waar voor iedereen een plek is en gelijkwaardigheid en gelijke kansen centraal staan, zie ik bij Ante in de praktijk gebracht. Dat heb ik mogen ervaren bij de Flevosprong in Dronten waar mijn kinderen naar school zijn gegaan. Daarom draag ik met mijn kennis en ervaring graag een steentje bij aan deze organisatie.”

Monique Spaansen
Lid Raad van Toezicht, profiel ‘Onderwijs’.

Woonplaats: Tuitjenhorn

Functies:

 • Partner Colourful People, Executive Search
 • Partner Hartgedragen Leiderschap

Expertises: 

 • Master of Educational Management, onderwijskundig leiderschap
 • Interim-management
 • Leiderschap- en organisatieontwikkeling
 • Werving en selectie directie-bestuur en toezichthouders
 • Talentmanagement en loopbaanleren
 • Diversiteit en Inclusie

Motivatie: 
“Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving. School is, naast de thuissituatie, de eerstvolgende veilige plek om te leren en talenten te ontdekken. Iedereen mag er zijn. Ik draag graag bij in de ondersteuning van een goede en toekomstbestendige leer- en werkomgeving.”

Bestuurskantoor

De Voorzitter College van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op al onze scholen. De Voorzitter College van Bestuur werkt vanuit een bestuurskantoor, waar hij wordt ondersteund door o.a. een directiesecretaresse, een stafmedewerker HRM, een kwaliteitsadviseur onderwijs en een beleidsmedewerker financiën en huisvesting.

Het bestuurskantoor is voor directeuren en leerkrachten de plaats waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Peter Taks
Voorzitter College van Bestuur

Karianne Koeman
Bovenschools coach en begeleider

Inge de Haan
Stafmedewerker HRM

Hein Vogt
Stafmedewerker financiën en huisvesting

Simone Daatselaar
HR-medewerker

Jacqueline Loosman
Directiesecretaresse

Contactgegevens

Adres:
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Bereikbaar via e-mail: info@ante.nl of via telefoonnummer: 0321-385425

Voorzitter College van Bestuur
Peter Taks
peter.taks@ante.nl

Stafmedewerker HRM
Inge de Haan
inge.dehaan@ante.nl

Stafmedewerker financiën en huisvesting
Hein Vogt
hein.vogt@ante.nl

Opleidingscoördinator
Karianne Koeman
karianne.koeman@ante.nl

HR medewerker
Simone Daatselaar
simone.daatselaar@ante.nl

Directiesecretaresse
Jacqueline Loosman
jacqueline.loosman@ante.nl

Beleidsdocumenten

Koers Ante

Organisatie

College van bestuur

Managementstatuut

Statuten Ante

Personeel

Formulieren set nieuwe medewerker

Loonheffingverklaring

Declaratie woon-werkverkeer

Declaratie reiskosten woon-werkverkeer invallers

Werkkostenregeling Ante

Aanvraagformulier tabletregeling

Aanvraagformulier fietsplan

In de werkkostenregeling is meer informatie te vinden over de tabletregeling en het fietsplan.
Voor overige formulieren kun je contact opnemen met het bestuurskantoor.

Werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring is aan te vragen via AFAS online. Wanneer je ingelogd bent in MIJN INSITE kun je bij Overige mutaties een werkgeversverklaring aanvragen.

Financiële zaken

Strategisch beleidsplan

Het nieuw strategisch beleidsplan (2019-2024)  kunt u hier downloaden ter inzage.

Code Goed Bestuur

Ante onderschrijft de Code Goed bestuur van de PO-Raad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het orgaan binnen de stichting waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd.

Van elke school heeft in principe één ouder of één leerkracht zitting in de GMR. De raad houdt zich bezig met alles wat zich binnen Anten afspeelt en een raakvlak heeft met alle scholen. Eenmaal per zes weken wordt er vergaderd. Om efficiënt te kunnen werken worden er soms kleinere werkgroepen gevormd. Bij veel beslissingen en officiële stukken heeft de GMR instemmings- en/of adviesrecht, soms verdeeld over de personeels- en de oudergeleding. Te denken valt aan het bestuursformatieplan, het strategisch beleidsplan, het managementstatuut, de jaarplannen en diverse beleidsnotities. Dit staat beschreven in het Medezeggenschapsreglement GMR Stichting Ante.Heeft u vragen over de GMR, stuur dan een mailtje naar gmr@ante.nl ter attentie van de GMR.

Medezeggenschapsraad (MR)

Alle scholen van Ante hebben een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. De raad heeft ook in bepaalde gevallen instemmingsrecht.

Klachtenregeling

Ante is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie. Wanneer ouders klachten hebben, proberen we dat eerst op school op te lossen, al dan niet met medewerking van de algemeen directeur. Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan hebben de ouders de mogelijkheid zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Indien ook deze stap niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan hebben de ouders de mogelijkheid zich te wenden tot de Landelijke Klachten Commissie.

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lgc-lkc)

Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: (030) 280 95 90
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl