Ante, met talent vooruit!

Waar staan wij voor?

Wie zijn wij?
Wij zijn Ante, met talent vooruit!
Een stichting voor openbaar onderwijs in Flevoland.

Onze visie:
‘De begeleidingsbehoeften van kinderen om te ontwikkelen, verandert continu. Dat vraagt om talentvolle medewerkers.’
Hieruit volgt onze missie:
‘Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en medewerkers in een uitdagende leeromgeving.‘

Wat willen we?
Wij willen dat kinderen met plezier en vol zelfvertrouwen hun talenten ontwikkelen. We willen onze medewerkers stimuleren zich te ontwikkelen in het aansluiten bij de begeleidingsbehoeften van kinderen en kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden aan leerlingen van 0-12 jaar. Elke school heeft een eigen gezicht. Zij hebben aandacht voor de benodigde begeleidingsbehoeften in hun leerlingenpopulatie. Zij passen hun onderwijstijd, handelen en leeromgeving aan de behoeften van hun leerlingen aan.

We willen dat onze scholen aandacht hebben voor kinderen en hun ouders en hen laten merken dat ze welkom zijn door ze te zien en te horen. Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardige partners als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen.

Wij willen samenwerken met partners die een relevante bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de talenten van onze kinderen.

We willen dat onze medewerkers regelmatig reflecteren op hun eigen handelen en dit zo nodig bijstellen om mee te veranderen in die dagelijkse verandering van begeleidingsbehoeften van onze kinderen.

Wat kunnen we?
We kunnen onze medewerkers stimuleren om een houding te hebben waarbij ze kinderen zien en horen en hen helpen om met plezier en vol zelfvertrouwen hun talenten te ontwikkelen.

We kunnen onze medewerkers trainen en opleiden om talenten van kinderen te zien en kinderen positief te stimuleren.

We kunnen onze gebouwen aanpassen om optimale ontwikkelkansen voor kinderen te realiseren.

Wat doen we?
We zetten ons als medewerkers in om maximale ontwikkelkansen voor kinderen te realiseren in Flevoland, in samenwerking met ouders en andere partners met een gelijksoortige doelstelling. Dat doen we ook voor vakbekwame leerkrachten middels de Ante-academie. Naast het individuele leren en het teamleren, stimuleren we binnen Ante, ‘met talent vooruit!’ school overstijgende kenniskringen.

Raad van Toezicht

Ante is een stichting voor openbaar en samenwerkingsonderwijs. De stichting is 1 augustus 2018 in het leven geroepen. Na een zorgvuldig doorlopen fusietraject zijn met ingang van 1 augustus Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten stichting Ante geworden.

De Stichting heeft tot doel kwalitatief nog beter onderwijs neerzetten.
De rol van de Raad van Toezicht kan worden samengevat onder vier punten:
-Werkgever van het College van Bestuur
-Intern toezichthouder
-Adviseur en sparringpartner van het College van Bestuur
-Het afleggen van publieke verantwoording

De Raad van Toezicht bestaat het eerste jaar uit vijf personen, vrijwilligers die een warme belangstelling hebben voor het openbaar onderwijs in de gemeente Dronten en Zeewolde.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Swen Laarveld, voorzitter
Rixt Koen
Sandra Klijnhout
Nicolette de Vries- van Leeuwen
Henno Kleijwegt

Bestuurskantoor

De Voorzitter College van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op al onze scholen. De Voorzitter College van Bestuur werkt vanuit een bestuurskantoor, waar hij wordt ondersteund door een directiesecretaresse, stafmedewerker HRM en beleidsmedewerker Financiën.

Het bestuurskantoor is voor directeuren en leerkrachten de plaats waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Geurt Morren,
Voorzitter College van Bestuur

Karianne Koeman,
Bestuurssecretariaat

Elles Koops,
Stafmedewerker HRM

Hein Vogt,
Stafmedewerker Financiën en Huisvesting

Ina Bonestroo
Administratief medewerker

Nelleke Scholma,
Directiesecretariaat

Contactgegevens

Adres:
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Tel: 0321-385425
E-mail: info@ante.nl

Voorzitter College van Bestuur
Geurt Morren

Stafmedewerker HRM
Elles Koops

Stafmedewerker financiën en huisvesting
Hein Vogt

Bestuurssecretariaat
Karianne Koeman

Administratief medewerker
Ina Bonestroo

Directiesecretariaat
Nelleke Scholma

Strategisch beleidsplan

Het nieuw strategisch beleidsplan (2019-2024)  kunt u hier downloaden ter inzage.

Code Goed Bestuur

Ante onderschrijft de Code Goed bestuur van de PO-Raad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het orgaan binnen de stichting waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd.

Van elke school heeft in principe één ouder of één leerkracht zitting in de GMR. De raad houdt zich bezig met alles wat zich binnen Anten afspeelt en een raakvlak heeft met alle scholen. Eenmaal per zes weken wordt er vergaderd. Om efficiënt te kunnen werken worden er soms kleinere werkgroepen gevormd. Bij veel beslissingen en officiële stukken heeft de GMR instemmings- en/of adviesrecht, soms verdeeld over de personeels- en de oudergeleding. Te denken valt aan het bestuursformatieplan, het strategisch beleidsplan, het managementstatuut, de jaarplannen en diverse beleidsnotities. Dit staat beschreven in het Medezeggenschapsreglement GMR Stichting Ante.Heeft u vragen over de GMR, stuur dan een mailtje naar gmr@ante.nl ter attentie van de GMR.

Medezeggenschapsraad (MR)

Alle scholen van Ante hebben een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. De raad heeft ook in bepaalde gevallen instemmingsrecht.

Klachtenregeling

Ante is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie. Wanneer ouders klachten hebben, proberen we dat eerst op school op te lossen, al dan niet met medewerking van de algemeen directeur. Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan hebben de ouders de mogelijkheid zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Indien ook deze stap niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan hebben de ouders de mogelijkheid zich te wenden tot de Landelijke Klachten Commissie.

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lgc-lkc)

Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: (030) 280 95 90
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl