Ante, met talent vooruit!

Schoolvakanties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie wettelijk vast. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. De scholen in de gemeente Dronten vallen onder Noord en de scholen in de gemeente Zeewolde onder midden

Vakantierooster 2022-2023 Dronten

Eerste schooldag 29 augustus 2022
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023

Vakantierooster 2022-2023 Zeewolde

Eerste schooldag 22 augustus 2022
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Voor de data van de schoolvakanties verwijzen wij u naar de website van de school van uw kind.

Kinderopvang

Tussenschoolse opvang
Elke school biedt de mogelijkheid voor de kinderen om tijdens de middagpauze op school over te blijven. Het overblijven wordt op de scholen georganiseerd in samenwerking met beroepskracht(en) van Kinderopvang Dronten of door overblijfouders. Ante biedt de overblijfouders regelmatig de mogelijkheid zich te scholen, daardoor kunnen onze scholen een professionele tussenschoolse opvang aanbieden.

Naschoolse opvang

Op elke school is een regeling voor naschoolse opvang. Dat wil niet zeggen dat de naschoolse opvang per definitie in de school plaatsvindt.

Richtlijnen voor verlof

Vrij van school. In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn bij het aanvragen van dit verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

Cultuur op de basisscholen

Bij onze scholen in Dronten wordt cultuuronderwijs mede vorm gegeven in samenwerking met het Centrum voor kunstzinnige  Vorming (CKV). Elke school heeft een geschoolde Intern Cultuurcoördinator (ICC). Deze scholing is landelijk opgezet om het vak Cultuureducatie handen en voeten te geven en binnen de scholen te verankeren.

Cultuureducatie is een vakgebied in opkomst, waar de “traditionele” kunstvakken, erfgoededucatie, een vleugje zaakvakken en een snufje taal samengevoegd worden tot een creatieve eenheid. Cultuureducatie stimuleert kinderen om ander ’talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen.

AVG

Wat doen wij?
Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Op onze school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kind(eren). Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Het gebruik van beeldmateriaal is hierin een belangrijk onderdeel. Het plaatsen van een foto of video gaat tegenwoordig razendsnel, maar is in sommige gevallen niet gewenst. Wij houden daarom rekening met ieders specifieke voorkeuren. Om die voorkeuren makkelijk en veilig te inventariseren gebruiken wij Parro. Zo kunt u op ieder moment uw voorkeuren aangeven en wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Ante omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden in onze privacyverklaring

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen respect voor elkaars privacy. Als school hebben wij alleen invloed op ons eigen vervaardigde beeldmateriaal. Een foto tijdens een klassenactiviteit, schoolreisje of ‘s ochtends op het schoolplein is zo gemaakt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen daarom ook uw zorgvuldigheid bij het maken van “eigen” foto’s en video’s en eventuele plaatsing op social media.